chekku2.gif chekku2.gif

你容易被人慫恿嗎?

拉登成為西方世界通緝的頭號恐怖份子。如果你想洩憤的話,你會買何種商品來發洩呢?

lovekuromi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()